Informace o splatnosti poplatků s možností úhrady platební kartou

About P-info

Názvem P-info označujeme platební informační systém k zajištění jednoduchému provádění úhrad za služby, odběry médií, a k úhradám záloh nebo poplatků obecně. Hlavní službou systému je e-mailové informování o splatnosti vyúčtování či záloh v aktuálním měsíci.

So called payment report is sent early every month and contains info, which we are used to see on regular monthly paper invoices - mainly subject of the payment, amount to be paid, due date, bank account number, relevant variable symbol (VS) and so called P-code. For P-code system users, only email addresses are saved in database, their own security password, applicability to kinds of payments (identification at seller) and payments status.

Anyone with an e-mail address can become an user of P-info. Registration can be done on the website www.p-info.cz or on the dealers website which provides the system service to the clients.

Finally, it should be noted that the P-service info are available to users free of charge.